វិធីសាស្រ្តក្នុងការលេង

 ល្បែងវៃកណ្តុរ គឺជាល្បែងថ្មីមួយនៅក្នុង website AA2888។ មានកណ្តុរ5 នៅក្នុងរូង, អ្នករើសយកកណ្តុរមួយណាដែលចេញពីរូងក្រោយ ហើយលទ្ធផល កណ្តុរនោះចេញក្រោយគេ អ្នកនឹងឈ្នះហ្គេមនេះ។

ប្រភេទនៃការភ្នាល់

ប្រភេទ ហាងឆេង Condition of Winning
A 4.8 កណ្តុរចេញពីរូង A ក្រោយគេ
B 4.8 កណ្តុរចេញពីរូង B ក្រោយគេ
C 4.8 កណ្តុរចេញពីរូង C ក្រោយគេ
D 4.8 កណ្តុរចេញពីរូង D ក្រោយគេ
E 4.8 កណ្តុរចេញពីរូង E ក្រោយគេ

 

ច្បាប់

អ្នកអាចភ្នាល់បានគ្រប់ប្រភេទនៃហ្គេមខាងលើ។ ប្រសិនបើអ្នករើសយកកណ្តុរមួយណាដែលចេញពីរូងក្រោយ ហើយលទ្ធផល កណ្តុរនោះចេញក្រោយគេ អ្នកនឹងឈ្នះហ្គេមនេះ។

ឧទាហរណ៍

ភ្នាល់ លទ្ឋផល ឈ្នះ ចាញ់
ប្រភេទ ហាងឆេង ចំនួន
A 4.8 100 A 380
B -100