វិធីសាស្រ្តក្នុងការលេង

ប៉េងប៉ោងវិទ្យាសាស្រ្ត គឺជាល្បែងកំសាន្តសប្បាយ។ ហ្គេមនេះមានប៉េងប៉ោងបីត្រូវបានបំប៉ោង, ប៉េងប៉ោងមួយណាផ្ទុះលឿនជាគេ គឺជាលទ្ធផល។

ប្រភេទនៃការលេង

ប្រភេទ ហាងឆេង Condition of Winning
ពណ៌ស្វាយ 2.7 ប៉េងប៉ោងពណ៌ស្វាយផ្ទុះ
ពណ៌ខៀវ 2.7 ប៉េងប៉ោងពណ៌ខៀវផ្ទុះ
ពណ៌ក្រហម 2.7 ប៉េងប៉ោងពណ៌ក្រហមផ្ទុះ

 

ច្បាប់

  1. អ្នកអាចភ្នាល់បានគ្រប់ប្រភេទនៃហ្គេមខាងលើ។ ប្រសិន បើ ប៉េងប៉ោងណាដែលអ្នករើស ត្រូវបានផ្ទុះ អ្នកនឹងឈ្នះហ្គេមនេះ។

 

ឧទាហរណ៍

ភ្នាល់ លទ្ធផល ឈ្នះ ចាញ់
ប្រភេទ ហាងឆេង ចំនួន
ពណ៌ស្វាយ 2.7 100 ពណ៌ស្វាយ 170
ពណ៌ស្វាយ, ពណ៌ខៀវ, ពណ៌ក្រហម 170
ពណ៌ស្វាយ, ពណ៌ក្រហម 170
ពណ៌ខៀវ, ពណ៌ក្រហម -100
ពណ៌ខៀវ -100